Integritetspolicy

Inledning

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (till exempel skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med de juridiska reglerna, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSF) och Svenska dataskyddslagen. Med följande information i enlighet med Art 13 GDPR ger vi dig en översikt över vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Integritetspolicyn och rutinerna som beskrivs här följer dataskyddsförordningen (GDPR)1. Mer information om förordningen finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Genom att samtycka till att vi använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy och vår cookiepolicy när du besöker vår webbplats för första gången tillåter du oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Policyn gäller för dig som:

 • är kund hos oss.
 • är mottagare av elektroniska eller fysiska försändelser som vi förmedlar.
 • besöker våra webbsidor, appar, plattformar och sociala medier (digitala kanaler).
 • deltar i marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar.
 • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår service.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR)1 och kompletterande nationell lagstiftning. Denna integritetspolicy gäller generellt för vår behandling av personuppgifter. Om du vid köp av våra tjänster eller i annat sammanhang får del av en annan informationstext om personuppgiftsbehandling så gäller den framför denna generella integritetspolicy.

1Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (”GDPR”).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, dina gjorda val och preferenser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och för vilka ändamål?

När du köper våra tjänster

När du köper våra tjänster behandlar vi t ex ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, uppgifter om innehåll i försändelse (brev eller paket) och mottagarinformation. I vissa fall kommer även personnummer, preferenser, beteendemönster och information om att du är fullmaktsinnehavare eller god man att behandlas.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att kunna leverera tjänsten som du beställt i enlighet med avtalet med dig, inklusive tjänstebeskrivningen och de särskilda villkoren för tjänsten.
 • För att administrera reklamation och returer eller när du i övrigt kommunicerar med oss.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns på vår kontaktsida
 • För att analysera och gruppera besökarna i våra digitala kanaler efter urval, prioritering och preferenser (s.k. profilering) i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
 • För att genomföra kundundersökningar.
 • För att förebygga, upptäcka och beivra bedrägerier och missbruk av våra tjänster.
 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur våra tjänster används.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.
 • Förutsatt att du samtyckt till det, för att skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på våra digitala kanaler. Du kan när som helst dra tillbaka lämnat samtycke genom att använda de opt-out verktyg som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer. Saknas sådana opt-out verktyg, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns på vår kontaktsida.

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna webbplats, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och webbplatsns navigeringsvägar;
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, till exempel din e-postadress;
 4. information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;
 5. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 6. information som du anger när du använder vår webbplats tjänster;
 7. information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 8. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår webbplats, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
 9. information som du publicerar på vår webbplats med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina bilder och innehållet i dina inlägg;
 10. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår webbplats, inklusive dess innehåll och metadata;
 11. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsn.

Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår webbplats och verksamhet;
 2. att anpassa vår webbplats åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår webbplats;
 4. att skicka varor som du har köpt via vår webbplats till dig;
 5. att leverera tjänster som är köpta via vår webbplats;
 6. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 7. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 8. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 9. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 10. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 11. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 12. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår webbplats;
 13. att hålla vår webbplats säker och förebygga bedrägerier;
 14. att bekräfta ditt samtycke av vår webbplats användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår webbplats privata meddelandetjänst); samt
 15. annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår webbplats, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss. Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med webbplatsns sekretesskontroller.Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Personlig information som du publicerar på vår webbplats eller skickar in för publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt ”Internationell dataöverföring”.

Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt ”Bevarande av personlig information” beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt ”Bevarande av personlig information”, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbplats skyddas av krypteringsteknologi.
 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

Dina rättigheter i samband med vår behandling

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. betalning av en avgift kan förekomma i visa fall då extra administrativt jobb kan krävas; och
 2. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag. Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters policyer och praxis.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller bl.a. för information som behandlar om dig i våra Digitala Kanaler. Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Behandling av personuppgifter om barn

Våra digitala kanaler riktar sig inte till barn och samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till oss ber vi dig att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns på vår kontaktsida. För att du ska kunna utöva dina barns rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Övervakning och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats eller tror att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddslagstiftningen är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till relevant myndighet i den EU/EES-medlemsstat där du har din bosättningsort eller där ett eventuellt dataintrång har inträffat.

Myndigheterna finns på följande webbadresser:

 • Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.
 • Sverige: Post- och telestyrelsen (PTS), www.pts.se.
 • Norge: Datatilsynet, www.datatilsynet.no.
 • Danmark: Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.
 • Tyskland: De tyska federala staterna har var och en en tillsynsmyndighet som ansvarar för genomförandet av dataskyddslagstiftningen och som fungerar som behörig myndighet för registeransvariga som är etablerade i den federala staten i fråga. Du kan hitta din lokala tyska tillsynsmyndighet via följande länk: www.datenschutzkonferenz-online.de.

Hur kontaktar du oss?

Om du har frågor som rör denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, om du vill lämna in en begäran i enlighet med integritetspolicy eller om du vill rapportera ett brott mot denna integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns på vår kontaktsida.

Ändring av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att revidera och ändra denna integritetspolicy. Vid väsentliga förändringar kommer vi via webbplatsen visa ett synligt meddelande.

Denna integritetspolicy reviderades senast 2023-03-20 och gäller tills vidare.